Aktuality

Príčinná súvislosť v medicínskych sporoch - hypoxia plodu

Článok sa zaoberá hypoxiou plodu s dôrazom na preukazovanie vzťahu priamej príčinnej súvislosti medzi nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti (konanie) a poškodením zdravia (následok) spôsobeného v dôsledku hypoxie plodu v súdnom konaní.

Pomáhať a chrániť - hypoxia plodu

V rámci riešenia medicínskeho sporu v súvislosti s hypoxiou plodu opísanom v prvom článku tohto blogu som sa dostal do situácie, kde som ako advokát už vnútorne nevedel uniesť spôsob akým pristupovali k poškodeným osoby, ktoré si mali plniť svoje povinnosti pri zisťovaní okolností za akých bolo poskytnutá starostlivosť a podal som trestné oznámenie na štátny orgán, ktorý si ako najpodstatnejší a rozhodujúci princíp jeho fungovania vtlačil nálepku - POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ.
Čo sa vlastne stalo? 

Pracovný úraz živnostníka. Existuje vôbec takýto pojem?

Má živnostník nejaké práva, ak pri výkone jeho činnosti pre objednávateľa (odberateľa) dôjde k poškodeniu jeho zdravia? 

Môže živnostník čerpať dávky z úrazového poistenia zamestnávateľa od Sociálnej poisťovne? 

Očkovanie proti COVID 19 je poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Očkovanie dieťaťa je možné iba v prípade, ak je daný informovaný súhlas zo strany zákonného zástupcu dieťaťa. V praxi lekárov je dostatočné, ak poskytne informovaný súhlas rodič, ktorý je prítomný pri očkovaní dieťaťa. Či je táto prax správna, môže byť predmetom polemiky.

Príslušnosť stavebného úradu - mesto Trnava

V konaniach podľa stavebného zákona je vo všeobecnosti daná na prejednanie a rozhodnutie vo veci príslušnosť obce, a to podľa miesta, kde sa navrhovaný stavebný zámer má uskutočniť.
Čo však v prípadoch, ak je stavebníkom samotná obec?

COVID - 19 a zdravotná starostlivosť

Nenakazili ste sa koronavírusom, ale trpíte inými chorobami? Nešlo Vám o život? Zatiaľ.
Vaša zdravotná starostlivosť bola pravdepodobne odložená na čas po skončení koronakrízy. Mnohí chronickí pacienti, ktorí potrebovali pravidelnú liečbu alebo boli objednaní na operáciu, nedostali zdravotnú starostlivosť, a teraz čakajú na nový termín, neraz vo veľkých bolestiach.

Zodpovedá štát za škodu, ktorá vznikne podnikateľom v súvislosti s prijatými opatreniami proti šíreniu pandémie?

Štát v súčasnosti vydáva opatrenia na zabránenie šírenia prenosnej choroby z dôvodu ohrozenia verejného zdravia. Tie sú nevyhnutné z dôvodu, že inak štát nevie zabezpečiť úroveň verejného zdravia spoločnosti. opatrení hrozí, že nebude zabezpečená ani základná zdravotná starostlivosť o obyvateľstvo, a to ani v časti neodkladnej zdravotnej starostlivosti... 

Môže mať informovaný súhlas a poučenie lekára vplyv na postup lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti?

Nedávno som sa stretol s prípadom, v ktorom poučenie zo strany lekára a platný informovaný súhlas mohlo a malo mať zásadný vplyv na postup lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a možnosť eliminácie následkov škody na zdraví.


Súdny poplatok a náklady vedenia medicínskeho sporu

V prípade, ak v dôsledku zdravotnej starostlivosti došlo k poškodeniu alebo zhoršeniu zdravotného stavu človeka, tak mnohých poškodených odrádza od uplatnenia ich nárokov súdnou cestou výška vstupných nákladov na začatie súdneho konania, resp. právneho zastúpenia.

Storno dovolenky: Aké máte možnosti?

Máte alebo ste mali kúpenú dovolenku? Odstúpili ste od zmluvy o zájazde, ale doposiaľ Vám nebola vrátená uhradená suma? Čo sa bude diať ďalej? Dňa 29.5.2020 bol vyhlásený zákon, ktorým bol doplnený zákon o zájazdoch, a ktorý rieši predmetnú otázku. 

Keď nikto nechce rozhodovať vo veci

Počas výkonu svojej praxe sa stretávam čoraz viac s neschopnosťou štátnej moci vykonávať riadne verejnú správu.

Občan má právo na dobrú verejnú správu, t.j. aby mu štát garantoval, že verejná správa bude záležitosti riešiť nestranne, spravodlivo a v primeranom čase.