Hypoxia (asfyxia) plodu - príčiny, následky a právna zodpovednosť

Asfyxia, alebo dusenie je jednou z najčastejších príčin úmrtia alebo ťažkého poškodenia plodu. Je spôsobená zníženou dodávkou kyslíka. Asfyxia je najhoršie štádium tzv. hypoxicko-ischemického poškodenia plodu. Najmiernejšiemu štádiu hovoríme hypoxémia, potom nasleduje hypoxia a asfyxia je spravidla poslednou fázou, ktorá pokiaľ nie je rýchlo odvrátená, vedie k poškodeniu alebo dokonca úmrtiu novorodenca.

Podľa vzťahu k pôrodu môžeme hypoxiu odlíšiť ako hypoxiu, ktorá vznikla pred pôrodom, počas pôrodu alebo po pôrode. Po asfyktickej príhode môže dôjsť k úplnému uzdraveniu, ale aj ťažkému postihnutiu s neurologickými následkami.

Zdravý plod má dostatok adaptačných mechanizmov, ako ochrániť svoje životne dôležité orgány. K poškodeniu dôjde, pokiaľ sú tieto adaptačné mechanizmy vyčerpané. Poškodenie sa nazýva hypoxicko-ischemické, pretože dochádza k obmedzenej dodávke kyslíka, ale potom aj výmene oxidu uhličitého a iných produktov metabolizmu. Záleží na rýchlosti obnovy dodávky kyslíka. Pokiaľ k nej dôjde rýchlo, je stav zvratný. Týchto prípadov je našťastie väčšina. Výskyt závažnejšej asfyxie u donosených novorodencov, ktorá má nevratné neurologické následky sa udáva 20 - 40 prípadov na 100 000 pôrodov. Okrem mozgu reagujú na nedostatok kyslíka aj ostatné tkanivá, napríklad obličky, pľúca, kardiovaskulárny systém, gastrointestinálny systém.

Príčin perinatálnej asfyxie je celý rad. Môžeme ich rozlíšiť podľa toho, či sú príčinami zo strany matky, plodu alebo oboje. Je to napríklad zhoršené okysličenie matky z dôvodu srdcového, pľúcneho ochorenia, zlým prietokom placenty vďaka nízkemu alebo naopak vysokému krvnému tlaku matky, abnormálne maternicové kontrakcie. Ďalej to môže byť kompresiou pupočníka, uzlom na pupočníku, predčasným odlúčením placenty, starnutím placenty. Zo strany plodu je to potom napríklad zlyhanie srdca pri vrodených srdcových vadách, porúch rytmu, ťažkej anémie, sepsa novorodenca, pneumónie, ťažkej nezrelosti spojené s RDS (respiratormi distress syndróm), pľúcnej hypoplázie a ďalšie.

Ochranu pred rozvinutím následkov asfyxie prináša diagnostika stavu plodu v tehotenstve a pri pôrode. Cieľom monitorovania plodu v maternici je práve predísť vnútromaternicovej smrti, rozvoju asfyxie a ďalších komplikácií, ktoré vedú k neonatálnej morbidite.

Neinvazívne diagnostické metódy hypoxie plodu sú založené na hodnotení sekundárnych a nešpecifických prejavov zmien vnútorného prostredia. Priamu diagnózu fetálnej hypoxie je možné stanoviť iba invazívnymi metódami na základe vyšetrenia fetálnej krvi (v tehotenstve - kordocentéza, za pôrodu - odber krvi zo skalpu plodu - pomerne zlý prediktor hypoxie).

Neinvazívne metódy monitorovania plodu

  • pohyby plodu (klinicky významné je výrazné zníženie alebo vymiznutie pohybov plodu);

  • biofyzikálny profil, modifikovaný biofyzikálny profil;

  • kardiotokografia - nezáťažový test a kontrakčný záťažový test.

Hlavnou kontroverziou týchto metód je ich nízka špecificita (vysoká miera falošne pozitívnych nálezov).

Práve pri vykonávaní, resp. nevykonaní a hodnotení tohto monitorovania môže dôjsť k pochybeniu na strane zdravotníckeho zariadenia. Uvedené pochybenie môže byť aj príčinou úmrtia plodu, alebo poškodenia zdravia plodu (novorodenca).

Otázka, či by správna diagnostika a následná zdravotná starostlivosť vylúčila následky asfyxie, je kľúčová pre vznik zodpovednosti zdravotníckeho zariadenia za vzniknutú škodu a ujmu.

Zdravotnícke zariadenia sú ochotné len zriedkavo dobrovoľne pripustiť svoju zodpovednosť za vzniknutú škodu, a to buď z dôvodu reputačnej ujmy samotného zariadenia a jeho pracovníkov (nedostatok odbornosti), ale aj neochote poisťovní pristúpiť k likvidácii poistnej udalosti bez rozhodnutia súdu (poskytovanie zdravotnej starostlivosti je povinné poistenou činnosťou).

Bez ohľadu na dôvody zdravotníckeho zariadenia pre odmietnutie právnej zodpovednosti sú poškodené osoby, v prípade ak chcú aby im boli uhradené ich nároky, odkázané na ich uplatnenie súdnou cestou.

V takejto chvíli je dôležité, aby ste sa porozprávali so skúseným právnikom v oblasti hypoxie, ktorý vám poskytne ďalšie informácie. Ak vaše dieťa trpelo hypoxiou a vy máte pocit, že zranenie spôsobila nepozornosť, nedbanlivosť alebo chyba, je pravdepodobné, že budete čeliť súdnemu sporu pre zanedbanie zdravotnej starostlivosti. Medicínsky spor v Slovenskej republike je komplikovaný a je s tým spojených veľa problémov.

Ak vaše dieťa utrpelo fyzické alebo kognitívne zranenia v dôsledku hypoxie, možno neviete, kam sa obrátiť. V závislosti od závažnosti jeho zranení môžu byť Vaše náklady na zdravotnú starostlivosť, terapie a rehabilitácie, značné. Je dôležité porozprávať sa so skúseným právnikom, aby ste sa dozvedeli viac.

Ako právnik chápem, aké zničujúce môže byť poranenie pri pôrode pre celú rodinu. Ak bojujete s pôrodným zranením v dôsledku nedostatku kyslíka Vášho dieťaťa, čaká vás dlhá cesta, emocionálne aj finančne.

Pozývam Vás, aby ste sa porozprávali so skúseným advokátom, a aby ste sa dozvedeli viac o možnosti ochrany práv vášho dieťaťa a Vašich práv. Vaše dieťa môže mať nárok na odškodnenie za svoje zranenia, pričom táto náhrada je nevyhnutná pre jeho budúcu starostlivosť.

  JUDr. Ľudovít Surma, 
advokát