O mne

Profesionálne právne poradenstvo

JUDr. Ľudovít Surma

Ako právnik a advokát poskytujem právne služby od roku 2011. Od roku 2013 sa mimo všeobecnú právnu agendu špecializujem aj na poskytovanie právnych služieb v oblasti medicínskeho práva. V rámci svojej praxe sa viac ako 4 roky podieľam na právnom zastupovaní zdravotníckych pracovníkov v rámci pracovného práva a zastupovanie poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci medicínskych sporov. Súčasne sa špecializujem na zastupovanie a riešenie právnych otázok spojených s uplatnením nárokov zamestnancov vyplývajúcich z pracovných úrazov alebo choroby z povolania a nárokov obetí dopravných nehôd a ich rodinných príslušníkov.

Mám osobnú skúsenosť so zastupovaním klientov v medicínskych sporoch vyvolaných v dôsledku nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti nemocnicou, ako aj so zastupovaním klientov, ktorých poškodenie zdravia bolo spôsobené v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Výsledkom právneho zstupovania boli aj rozhodnutia súdov, resp. plnenie od Sociálnej poisťovne, alebo urovnanie sporu mimosúdnou dohodou, a to vo výške presahujúcej viac ako 100 000,- € pre jedného klienta.

Mimo vyššie uvedenú právnu problematiku sa špecializujem na stavebné právo, správne právo a právo sociálneho zabezpečenia, a zároveň poskytujem aj služby spojené so všeobecnou advokátskou praxou najmä v oblasti občianskeho a obchodného práva.

Poskytujem právne služby ohľadom dojednania, spísania a pripomienkovania obchodných a občianskych zmlúv, prípravy podkladov a zápisu obchodných spoločností a združení do príslušných registrov, zastupovania klientov v civilných sporoch, v správnom konaní a v správnom súdnictve.

Svoje služby poskytujem v slovenskom a anglickom jazyku.