GDPR

Podmienky ochrany súkromia

Prostredníctvom nasledovných informácií a podmienok si Vás dovoľujem oboznámiť s podmienkami ochrany súkromia.
Pri poskytovaní právnych služieb spracúvam Vaše osobné údaje ako advokát - prevádzkovateľ, pričom si Vám dovoľujem uviesť moje základné identifikačné údaje: 

JUDr. Ľudovít Surma, so sídlom: Pavlice 183, 919 42 Pavlice, zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory (SAK) pod č. 7261, a tiež si dovoľujem uviesť kontaktné údaje: tel. +421 915 253 074, e-mail: surma@advokatsurma.sk, prostredníctvom ktorých sa môžete obrátiť na mňa s Vašimi prípadnými otázkami a požiadavkami vrátane žiadostí, vo vzťahu k týmto podmienkam ochrany súkromia.

Dôvod a účel spracovania osobných údajov pri poskytovaní právnych služieb je:

 • riadne poskytovanie právnych služieb v rámci výkonu advokácie a tiež vzájomného zmluvného vzťahu (napr. zmluva o poskytovaní právnych služieb),
 • riadne plnenie povinností mňa ako oprávnenej osoby v zmysle a podľa zákona č. 315/2016 Z.z. (zákon o registri partnerov verejného sektora),
 • plnenie zákonných, zmluvných a tiež stavovských povinností, ktoré sú mne ako advokátovi kladené príslušnými právnymi predpismi (napríklad - zákon o advokácii, zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, predpisy SAK, a podobne).

Ako prevádzkovateľ postupujem pri spracúvaní osobných údajov najmä v súlade s nasledovnými právnymi predpismi:

 • nariadenie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, známe tiež ako "GDPR") ,
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • Kódex správania prijatý SAK (ww.sak.sk/gdpr).

Zároveň by som Vás rád upozornil, že v zmysle § 18 zákona o advokácii v súvislosti s ochranou súkromia a spracovaním osobných údajov, platí:

 • že ako advokát spracúvam osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie v súlade so zákonom o advokácii a s nariadením GDPR,
 • že ako advokát mám pri spracúvaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa,
 • že ako advokát som oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu advokácie kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu Vás či inej dotknutej osoby,
 • že ako advokát nemám povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa nariadenia GDPR, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti zachovávať mlčanlivosť.

Osobné údaje uchovávam najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú a vždy iba počas trvania zmluvného vzťahu. Vaše osobné údaje nie sú cezhranične prenášané. Pri spracovaní osobných údajov nepoužívam automatizované rozhodovania ani
profilovanie (podľa čl. 22 GDPR). 

Sprístupňovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje v súčasnosti nie sú sprístupňované tretím osobám, môžu však byť poskytnuté príjemcom, prevažne sprostredkovateľom, ktorými môžu byť najmä poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia účtovníckych služieb a podobne, a tiež spolupracujúci advokáti a SAK.

Vaše práva a povinnosti

 • Osobné údaje, ktoré mi ako advokátovi poskytnete, musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný ma o tom informovať.
 • Vaše práva ako dotknutých osôb sú upravené nariadením GDPR a prípadne inými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.
 • Ak o Vás spracúvam osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Nariadenie GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude vyhovené, pretože sa môžu uplatňovať výnimky alebo niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. 

Ako dotknutá osoba máte najmä

 • právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 nariadenia GDPR,
 • právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR,
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR,
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR,
 • právo namietať voči oprávneným alebo verejným záujmom, ktoré sledujeme podľa čl. 21 GDPR.
 • právo na ľudský zásah pri automatizovanom individuálnom rozhodovaní podľa čl. 22 GDPR.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke www.dataprotection.gov.sk 

Žiadosti týkajúce sa práv dotknutých osôb mi môžete zasielať elektronicky alebo písomne na vyššie uvedené kontaktné údaje mňa ako zodpovednej osoby.

Tieto podmienky a pravidlá budem v prípade potreby upravovať, meniť alebo ich nahradím novými pravidlami, pričom aktuálna verzia bude dostupná na mojom webovom sídle a sídle advokátskej kancelárie.