Cenník

Cena právnych služieb

Za poskytnutie právnej služby je možné s klientom dohodnúť odmenu za úkon právnej služby, hodinovú alebo podielovú odmenu, alebo kombináciu týchto odmien, a to individuálne podľa okolností zastupovanej veci.

Právne služby súvisiace s medicínskymi a poistnými spormi môžu byť na základe dohody poskytované bez priamych nákladov klienta. Uvedené však nezahŕňa náklady na znalcov a iné odborné služby. Odmena za právne služby je platená až v závislosti od výsledku sporu, a to z priznaného a uhradeného peňažného plnenia, pričom je závislá od jeho výšky. Pokiaľ k peňažnému plneniu nedôjde, klient nemusí hradiť žiadnu odmenu.

Zmluvná odmena je dohodnutá vždy individuálne podľa okolností a náročnosti každého prípadu.