Informovaný súhlas a očkovanie dieťaťa proti Covid-19

Očkovanie proti COVID 19 je poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Očkovanie dieťaťa je možné iba v prípade, ak je daný informovaný súhlas zo strany zákonného zástupcu dieťaťa. V praxi lekárov je dostatočné, ak poskytne informovaný súhlas rodič, ktorý je prítomný pri očkovaní dieťaťa.

Či je táto prax správna, môže byť predmetom polemiky.

Zo zákona o rodine vyplýva, že podstatné otázky (veci) týkajúce sa záležitostí dieťaťa musia byť vždy schválené oboma rodičmi. Pri podstatnej veci nestačí, aby dieťa zastupoval iba jeden z rodičov bez toho, aby bol druhý rodič dopytovaný na jeho názor.

Ak ide o podstatnú vec, je potrebné zistiť názor druhého rodiča, či s prejavom zastupujúceho rodiča súhlasí. Pokiaľ by rodič vyslovil nesúhlas, sú dané podmienky pre postup podľa ustanovenia § 35 zákona o rodine.

V prípade, ak dôjde medzi rodičmi k nezhode o tom, čo je skutočný záujem dieťaťa, rozhodne na návrh niektorého z nich súd. Tu je potrebné zdôrazniť, že v zmysle zákona sa vecou podstatnou rozumie aj udelenie súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Zákon však nerozlišuje povahu alebo rozsah zdravotnej starostlivosti, a preto nie je možné a priori vychádzať z toho, že by očkovanie nebolo podstatnou vecou, skôr naopak. Z vyššie uvedeného dôvodu by preto bolo vhodné, aby lekár zisťoval názor oboch rodičov na očkovanie.

V súdnom konaní teda štát prostredníctvom sudcu odpovie na otázku, či v konkrétnom prípade za zistených skutkových okolností, je alebo nie je očkovanie dieťaťa, v najlepšom záujme samotného dieťaťa.

Princíp najlepšieho záujmu dieťaťa je vodiacim princípom celého rodinného práva. Najčastejšie sa tento princíp identifikuje s generálnou klauzulou obsiahnutou v Dohovore o právach dieťaťa, konkrétne v jeho čl. 3 ods. 1, ktorá ukladá povinnosť pri všetkých akciách týkajúcich sa detí, či už podniknutých verejnými, alebo súkromnými inštitúciami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi orgánmi alebo zákonodarnými zbormi, brať v prvom rade na zreteľ najlepšie záujmy dieťaťa.

Vzhľadom na povinnosť lekárov poskytnúť zákonnému zástupcovi poučenie o navrhovanej zdravotnej starostlivosti bude pri experimentálnej vakcíne pre deti pre predmetné súdne konanie podstatné oboznámenie s poučením lekára v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti, a to o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti, a to pre dané dieťa.

V konečnom dôsledku bude na zvážení sudcu (právnika), či z predložených údajov zistí, či vakcinácia v danom prípade, je alebo nie je v najlepšom záujme dieťaťa. Lepší postup ako takúto vec rozhodnúť nebol doposiaľ navlhnutý.

V danom prípade to teda môže byť nakoniec súd, ktorý bude rozhodovať o otázke, ktorá je dnes predmetom mnohých odborných a laických diskusií o tom, či sa očkovať, alebo neočkovať. Súd by nám mal v rámci odôvodnenia rozhodnutia poskytnúť zmysluplnú úvahu, ktorá môže a nemusí pomôcť predmetnej diskusii.