COVID – 19 a zdravotná starostlivosť

Nenakazili ste sa koronavírusom ale trpíte inými chorobami? Nešlo Vám o život? Zatiaľ.

Vaša zdravotná starostlivosť bola pravdepodobne odložená na čas po skončení koronakrízy. Mnohí chronickí pacienti, ktorí potrebovali pravidelnú liečbu alebo boli objednaní na operáciu, nedostali zdravotnú starostlivosť, a teraz čakajú na nový termín, neraz vo veľkých bolestiach.

Od 16. marca 2020 bol vyhlásený núdzový stav s tým, že nemocnice boli inštruované, aby prestali realizovať plánované operácie. Uvoľnené kapacity mali mať pripravené pre pacientov nakazených koronavírusom.

Odloženie plánovaných operácií malo výrazný dosah na počty vykonaných operácií v danom období. V niektorých univerzitných a fakultných nemocniciach klesol počet plánovaných zákrokov o vyše polovicu. Najväčší pokles výkonov bol zaznamenaný v odbornostiach - chirurgia, ortopédia a plastická chirurgia. Neklesol však len počet operácií, ale aj hospitalizácií.

Dnes sme však ďalej, koronavírus nevyplienil Slovensko, a imperatív je vrátiť nemocnice do štandardného režimu tak skoro ako sa len dá, aby sme nemuseli čeliť otázke, či si viac obetí nevyžiadala obrana proti koronavírusu, ako on sám.

Bez iného je však isté, že u mnohých ľudí sa prejavia zdravotné problémy a komplikácie práve v dôsledku odloženia ich operácie alebo hospitalizácie.

Ak k zhoršeniu alebo poškodeniu zdravia došlo v dôsledku preukázateľného odloženia zdravotnej starostlivosti vzniká otázka, či je za takéto konanie niekto zodpovedný, a či je možné úspešne sa domáhať nárokov z dôvodu vzniku škody na zdraví.

Zdravotnícke zariadenia boli opakovane mimovládnymi organizáciami kritizované za horšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti s tým, že zdravotnícke zariadenia zníženú dostupnosť pripisovali opatreniam, ktoré vydal hlavný hygienik SR.

Podľa hlavného hygienika SR však nebolo vydané z jeho strany žiadne opatrenie alebo usmernenie, ktoré by obmedzovalo poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo z ktorého by vyplývala povinnosť odložiť plánované zdravotné výkony.

Ak je pravdou, že neexistuje žiadne rozhodnutie alebo opatrenie, ktoré by obmedzovalo zdravotnú starostlivosť (napr. pri štátnej karanténe opatrenie existuje, aj keď ho nikto nevidel) tak celá zodpovednosť za škody na zdraví spôsobené odložením zdravotnej starostlivosti leží na jej poskytovateľoch, ak "bezdôvodne" odmietli poskytnúť zdravotnú starostlivosť.

Štát v rámci balíka zákonov prijatých v súvislosti s koronakrízou myslel aj na možnosť, že nebude mať dostatočné materiálne a personálne kapacity na zvládnutie náporu pacientov, a preto upravil aj zákon o zdravotnej starostlivosti. Podľa novely tohto zákona sa zdravotná starostlivosť považuje za správnu aj v prípade, ak preukázateľne v príčinnej súvislosti s výnimočným stavom, núdzovým stavom alebo mimoriadnou situáciou pri jej poskytovaní nemohli byť splnené minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení podľa osobitného predpisu.

K uvedenej situácii predpokladanej právnou normou však podľa dostupných informácii nedošlo.

Ak by sa poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v súdnom spore chceli zbaviť svojej zodpovednosti za prípadné poškodenie zdravia spôsobeného odložením zdravotnej starostlivosti, budú musieť preukázať, že nemali k dispozícii zdravotnícky personál schopný poskytnúť zdravotnú starostlivosť. Preukázať túto skutočnosť bude veľmi náročné, ak vezmeme do úvahy, že v danom období klesol počet zdravotníckych výkonov o viac ako polovicu a zdravotnícky personál nebol v celosti vyťažený na riešenie následkov koronakrízy.

Taktiež preukázať v súdnom konaní taký nedostatok materiálno-technického vybavenia, ktorý by viedol k úplnému zastaveniu poskytovania zdravotnej starostlivosti, mimo riešenia koronakrízy, bude veľmi náročné, ak nie nemožné.

Za súčasného stavu vedenia sa nedá vylúčiť, že zdravotnícke zariadenia sú zodpovedné za škody na zdraví spôsobené odmietnutím, resp. presunutím zdravotnej starostlivosti na iný termín. Preukázať však všetky predpoklady zodpovednosti za škodu zo strany poškodeného bude veľmi náročné, keďže mnohokrát je nemožné bez pochybností preukázať, čo by sa stalo, ak by zdravotná starostlivosť bola poskytnutá včas. Ohľadom predpokladov zodpovednosti za škodu a dokazovania v súdnom konaní som Vám čitateľom písal v predchádzajúcom článku týkajúcom sa príčinnej súvislosti, na ktorý týmto odkazujem.

Ak sa domnievate, že Vám odloženie zdravotnej starostlivosti preukázateľne zhoršilo zdravotný stav a máte záujem uplatniť si svoje nároky voči zodpovedným osobám, neváhajte ma kontaktovať a dohodnite si konzultáciu.