Príslušnosť stavebného úradu – mesto Trnava

V konaniach podľa stavebného zákona je vo všeobecnosti daná na prejednanie a rozhodnutie vo veci príslušnosť obce, a to podľa miesta, kde sa navrhovaný stavebný zámer má uskutočniť.

Čo však v prípadoch, ak je stavebníkom samotná obec?

Táto otázka má zákonné riešenie. Podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona:

Ak je na konanie príslušná obec ako stavebný úrad a je zároveň navrhovateľom, stavebníkom alebo vlastníkom stavby, alebo žiadateľom o povolenie terénnych úprav, prác alebo zariadení, ktoré sú predmetom konania, krajský stavebný úrad určí, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie.

Účelom uvedeného zákonného riešenia je zabrániť tomu, aby o svojej veci nemohol rozhodovať sám navrhovateľ. Na prvý pohľad uvedená právna norma vytvára jednoduché riešenie, avšak prax stavebných úradov je iná a obce hľadajú spôsoby, ako túto normu obísť tak, aby o svojej veci rozhodovala obec sama.

Jednou z takýchto obcí je aj mesto Trnava. Vo veciach, kde je navrhovateľom a stavebníkom mesto Trnava dochádza k "právnej kľučke", na základe ktorej majú byť všetky veci mesta Trnava prejednané a rozhodnuté obcou Zavar, a to na základe trvalého určenia krajským úradom z roku 2005.

Už len trvalé určenie príslušného stavebného úradu pre neobmedzený počet vecí je neprípustné. Podľa názoru súdu, ktorý rozhodoval v danej veci "Odhliadnuc už od toho, že určenie obce Zavar za stavebný úrad príslušný na konanie vo veci svojho zmluvného partnera práve v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku zjavne odporuje účelu ustanovenia § 119 ods. 3 stavebného zákona, ktorým je zabezpečenie nestranného rozhodovania, samotná skutočnosť, že toto určenie bolo realizované už v roku 2005, má za následok, že ho nemožno považovať za určenie stavebného úradu príslušného na konanie v predmetnej veci."

Mesto Trnava a obec Zavar však do danej veci vniesli ešte ďalší rozmer, keďže majú vytvorený tzv. spoločný stavebný úrad. Všetci zamestnanci spoločného stavebného úradu sú zamestnancami mesta Trnava, t.j. v každú vec, kde je navrhovateľom mesto Trnava, prejednávajú a rozhodujú zamestnanci mesta Trnava.

Podľa právoplatného rozsudku v danej veci "Skutočnosť, že sa na rozhodnutí vo veci priamo podieľala zamestnankyňa navrhovateľa územného konania, je následkom práve uvádzaného postupu odporujúceho zákonu pri určení stavebného úradu príslušného na konanie, pričom tento iba čiastkový nedostatok postupu bolo možné napraviť pri rozhodovaní o námietke zaujatosti vznesenej účastníkmi územného konania. Napriek tomu o tejto námietke negatívne rozhodla obec Zavar rozhodnutím o nevylúčení zamestnanca správneho orgánu z prejednávania a rozhodovania v predmetnej veci, v odôvodnení ktorého síce bola popísaná teória podmienok vylúčenia zamestnancov alebo členov správneho orgánu, a konštatovaná aj prednosť posudzovania objektívnych skutočností pred subjektívnym stanoviskom zamestnanca, ale absentovalo zrozumiteľné vysvetlenie vyhodnotenia takej zásadnej a práve objektívnej skutočnosti, akou je zamestnanecký vzťah medzi osobou vybavujúcou žiadosť a žiadateľom, a z tohto vzťahu vyplývajúci záujem zamestnanca".

V danej veci bola podaná kasačná sťažnosť, v ktorej Okresný úrad Trnava ako žalovaný v danom konaní namieta, že uvedený postup je v poriadku, a to iba z dôvodu, že pod rozhodnutím je podpísaný starosta obce s tým, že vedenie konania a príprava rozhodnutia zaujatým zamestnancom nemá na výsledok žiaden vplyv.

Uvedenú argumentáciu považujem za hrubo nedostatočnú s tým, že spoločný stavebný úrad bol vytvorený aj z toho dôvodu, že obec Zavar nemá kapacity na vedenie a prípravu rozhodnutí v stavebných veciach a starosta nemá osobitný kvalifikačný predpoklad na to, aby mohol zabezpečovať činnosť stavebného úradu.

Domnievam sa, že v právnom štáte nie je prípustné, aby ktokoľvek rozhodoval o svojej veci s tým, že by nemalo byť umožnené tento právny princíp obchádzať účelovým konaním príslušných orgánov.

Správnosť právoplatného rozhodnutia súdu v danej veci je v súčasnosti preskúmavaná Najvyšším súdom SR.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastúpiť v konaniach podľa stavebného zákona neváhajte sa mňa obrátiť a dohodnite si stretnutie alebo konzultáciu.