Obchodná agenda

Registrácia partnerov verejného sektora

V oblasti riešenia sporov sa zameriavam na zastupovanie fyzických osôb, spoločností a podnikateľov (ako na strane žalujúcej, tak pri obrane na strane žalovanej) v komplexných sporoch v súdnych konaniach vedených v Slovenskej republike. V súvislosti s riešením obchodných sporov poskytujem aj právne poradenstvo týkajúce sa alternatívnych a mimosúdnych možností riešenia.

V oblasti občianskych a obchodných zmluvných vzťahov mám rozsiahle skúsenosti najmä s vyjednávaním a prípravou zmlúv v oblasti nájmu, prevodu nehnuteľností a zmlúv týkajúcich sa výstavby a stavebníctva.

V prípade ak hľadáte právne služby v oblasti občianskeho a obchodného práva kontaktujte ma a dohodnite si stretnutie.

Registrácia partnerov verejného sektora

Ponúkam služby v súvislosti s registráciou partnerov verejného sektora v súlade s požiadavkami legislatívy.

Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora, o konečných užívateľoch výhod a o oprávnených osobách. V zmysle zámeru štátu má byť tento register ďalším dôležitým prvkom zvyšovania transparentnosti právnych vzťahov medzi subjektami "obchodujúcimi" so štátom, vrátane samosprávy (obce a mestá).
Vykonávam overenie a identifikáciu konečných užívateľov výhod, vrátane prípravy potrebnej dokumentácie k identifikácii.

V rámci poskytovania služieb pripravujem:

  • písomnú dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora
  • potrebné príloh k registrácii, vrátane verifikačného dokumentu a návrhu na registráciu
  • zastupujem v registračnom konaní.


Následne zabezpečujem vykonávanie činnosti oprávnenej osoby, ktorá overuje identifikáciu konečných užívateľov výhod vždy:

  • v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod
  • k 31. decembru kalendárneho roka
  • v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako 5 dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
  • alebo v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako 5 dní pred plnením zo zmluvy.