Stavebné právo

Právo územnej samosprávy

Stavebné a pozemkové právo

V súčasnosti každá stavba podlieha povolovaniu a regulácii zo strany orgánov verejnej správy, mnohokrát sa stáva, že stavebník má záujem umiestniť svoj zámer v území v ktorom nie sú jednoznačne určené podmienky územným plánom. V rámci procesu umiestňovania a povoľovania uskutočňovania stavieb dochádza častokrát ku sporom medzi stavebníkom, účastníkmi konania a dotknutými orgánmi verejnej správy. 

 

Právo územnej samosprávy

Taktiež ponúkam právne služby obciam a mestám v súvislosti s výkonom ich samosprávnych a prenesených úloh v rámci výkonu verejnej správy.

Obce a mestá sa v rámci výkonu svojich právomocí a pri správe majetku dostávajú do situácií, ktoré nie sú jednoznačne upravené v právnej úprave a je nevyhnutné hľadať právne riešenia, ktoré vychádzajú z ústavného zakotvenia, princípov a postavenia územnej samosprávy v rámci verejnej správy.


Pokiaľ potrebujete právnu pomoc v rámci všetkých druhov stavebných konaní, prípadne konaní o náhradu škody alebo potrebujete právnu pomoc vo vzťahu k právnej problematike spojenej s výkonom právomocí obce, alebo mesta, neváhajte ma kontaktovať a dohodnite si stretnutie.