Právo sociálneho zabezpečnia

Mnoho z Vás sa stretne so situáciou, kedy si bude chcieť uplatniť svoj nárok na dávky sociálneho zabezpečenia. V Slovenskej republike je uspokojovanie týchto nárokov zverené do pôsobnosti Sociálnej poisťovne.  Sociálna poisťovňa by mala byť schopná v primeranej lehote oprávnenosť Vášho nároku posúdiť a uspokojiť tak, aby sa Vám dostalo pomoci v čase, kedy ju najviac potrebujete. Žiaľ prax ukazuje, že nie vždy tomu tak je, pričom mnokokrát v týchto konaniach vznikajú zbytočné prieťahy z dôvodu ich prerušenia, a to napriek tomu, že na to neexistuje prípustný dôvod.

Poskytujem kvalifikovanú právnu pomoc pri uplatňovaní Vašich nárokov vyplývajúcich z poškodenia Vášho zdravia, najmä v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.
V týchto konaniach zamestnávatelia ako aj Sociálna poisťovňa zvyknú upierať práva poškodeným, preto je pre poškdodeného účelnejšie využiť právne zastúpenie pre dosiahnutetie úplného uspokojenia všetkých jeho nárokov. Ak sa rozhodnete nechať sa zastupovať v tomto konaní, budete sa môcť sústrediť predovšetkým na svoje uzdravenie.

V prípade, ak nastane vo Vašom živote situácia, že budete potrebovať pomôcť pri uplatňovaní Vašich nárokov pred Sociálnou poisťovňou, pokojne ma kontaktujte a využite konzultáciu, na ktorej posúdim Váš prípad. Kontaktuje ma prostredníctvom kontaktného formulára.