Právo sociálneho zabezpečnia

Mnoho z Vás sa stretne so situáciou, kedy si bude chcieť uplatniť svoj nárok na dávky sociálneho zabezpečenia. V Slovenskej republike je uspokojovanie týchto nárokov zverené do pôsobnosti Sociálnej poisťovne.  Sociálna poisťovňa by mala byť schopná v primeranej lehote oprávnenosť Vášho nároku posúdiť a uspokojiť tak, aby sa Vám dostalo pomoci v čase, kedy ju najviac potrebujete. Žiaľ prax ukazuje, že nie vždy tomu tak je, pričom mnohokrát v týchto konaniach dochádza k chybám, ktoré odďaľujú uspokojenie nárokov poistencov, a ktorých odstránenie je možné až v odvolacích konaniach, prípadne až v súdnych konaniach.  

Poskytujem kvalifikovanú právnu pomoc pri uplatňovaní Vašich nárokov vyplývajúcich zo sociálneho poistenia (invalidné dôchodky, úrazové dávky a pod.).  Často sa stáva, že nie sú dostatočne uspokojované nároky plynúce z poškodenia Vášho zdravia, najmä v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.
V týchto konaniach zamestnávatelia ako aj Sociálna poisťovňa zvyknú upierať práva poškodeným, preto je pre poškodeného účelnejšie využiť právne zastúpenie pre dosiahnutie úplného uspokojenia všetkých jeho nárokov. Ak sa rozhodnete nechať sa zastupovať v tomto konaní, budete sa môcť sústrediť predovšetkým na svoje uzdravenie.

V prípade, ak nastane vo Vašom živote situácia, že budete potrebovať pomôcť pri uplatňovaní Vašich nárokov pred Sociálnou poisťovňou, pokojne ma kontaktujte a využite konzultáciu, na ktorej posúdim Váš prípad. Kontaktuje ma prostredníctvom kontaktného formulára.