Právne služby pre samosprávu miest a obcí

Poskytujem mestám a obciam právne služby v oblasti samosprávy, najmä v oblasti otázok upravených zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a súvisiacich predpisov, pri prevodoch majetku miest a obcí, vybavovanie sťažností a podnetov , vymáhanie nedoplatkov miestnych daní a poplatkov, právne poradenstvo pri vypracovaní interných dokumentov, poradenstvo vo veciach územného a stavebného konania, právnu pomoc pri riešení sťažností a susedských sporov, právne poradenstvo vo veci rozhodovania obce o odstránení zásahov do pokojného stavu a obnovení predošlého stavu ( § 5 Občianskeho zákonníka), spisovaní zmlúv a podaní na súdy a zastupovania v týchto konaniach.

V prípade záujmu o právne služby ma neváhajte kontaktovať.